Team Member, Product & Process Audit

City:  Lamphun
Country/Region:  TH
Application Deadline:  30 June 2024

Responsibility

 • Conduct process and product audit of manufacturing to ensure our manufacturing process and product are meet required standards.

ตรวจสอบการกระบวนการทำงานและผลิตภัณฑ์ของฝ่ายผลิตเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

 • Record audit result, being able to identify nonconformance products/process

บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ สามารถชี้บ่งกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดได้

 • Cooperate with area owner to audit the high risk or critical products, including machine/process parameter according to standards and plan

ร่วมมือกับเจ้าของพื้นที่ในการตรวจสอบชิ้นงานที่มีความเสี่ยงจากกระบวนการ รวมถึงพารามิเตรอ์ของเครื่องจักรและกระบวนการต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและแผนงาน

Qualification

 • Knowledge in process and product audit and recording

มีความรู้ด้านการตรวจสอบชิ้นงานหรือการตรวจสอบกระบวนการ และลงบันทึกข้อมูล

 • Good teamwork and interpersonal skills.

มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 • Ability to right decision making

สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

 • Listens and responds constructively to other team members’ ideas.

รับฟังและตอบสนองต่อความคิดของสมาชิกทีมคนอื่นอย่างสร้างสรรค์

 • Able to solve problems quickly, in time, and formulate guidelines for preventing recurrence

สามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วทันเวลาและกำหนดแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ

 • Skilled and witty to monitor quality

มีทักษะและไหวพริบในการตรวจติดตามคุณภาพ

 • Analytical ability And systematic thinking

มีความสามารถในการวิเคราะห์ และการคิดเชิงระบบ

 • Able to work in shifts rotation

สามารถทำงานเข้ากะได้