Share this Job

Team Member, Centerize Alternative Production

City:  Lamphun
Country/Region:  TH
Application Deadline:  31 August 2022

Required7189 / Location ลำพูน

ลักษณะงาน

 • ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและระเบียบการปฏิบัติงาน ในภาระงานที่รับผิดชอบตลอดเวลา
 • ดำเนินการผลิตให้ตรงตามแผนการผลิตที่สุด โดยได้ผลลัพธ์ในการผลิตที่ดี และสามารถผลักดันหน่วยงาน Centralize Alternative Operation เครื่องประดับที่ดีที่สุด
 • ดูแลการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายทุกวันและทุกสัปดาห์
 • ทำการผลิตอย่างระมัดระวัง และตรงตามคุณภาพที่กำหนด เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์/ชิ้นงานได้รับการส่งมอบตรงเวลาด้วยมาตรฐานคุณภาพสูงสุด โดยใช้ต้นทุนต่ำสุดที่เป็นไปได้
 • แจ้งหัวหน้างานถึงกิจกรรมการผลิตรายวัน/ รายสัปดาห์/ รายเดือน ลดต้นทุนหากเป็นไปได้ และดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการทำงานที่ดีที่สุด
 • ปฏิบัติงานตามแผนโดยปฏิบัติตามขั้นตอนและ WI ที่ลงทะเบียนในระบบ Pandora เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของส่วนงาน/แผนก และรวมถึงการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ
 • รายงานหัวหน้างานในการประชุมทีมประจำวันเพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ทำได้เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายและรายงานปัญหาที่พบ และเพื่อหารือเกี่ยวกับตัวเลขที่ทำได้ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย เข้าร่วมในกิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพ ตอบสนองต่อปัญหาและข้อกังวลอย่างสูงด้วยการดำเนินการแก้ไข การดำเนินการป้องกัน ทำการวิเคราะห์ ตรงจุดและ นำสิ่งเหล่านั้นมาใช้เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการสำเร็จตามแผน
 • เป็นหนึ่งในทีมที่มีความไว้วางใจได้ โดยเป็นผู้ร่วมทีมที่ดีที่ซึ่งทำงานเป็นทีมในหน่วยงานนั้นๆ และปฏิบัติตามวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งของการทำงานร่วมกัน

วัตถุประสงค์หลัก:

 • ทำงานให้สำเร็จตามมอบหมาย ทำตามขั้นตอนกระบวนการ ทำการผลิตอยู่ในช่วงเวลามาตรฐานที่ได้มีการกำหนดไว้ และอยู่ภายในข้อจำกัดของกระบวนการที่กำหนดไว้ ฯลฯ
 • ทำให้กระบวนการผลิตดังกล่าวสำเร็จ และแก้ไขปัญหาของสถานการณ์การผลิตที่ไม่สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเรียนรู้การใช้งานเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอื่นๆ พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาและ ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
 • สนับสนุนผู้บังคับบัญชาในการประเมินใดๆ
 • ใช้งานความสามารถของเครื่องจักรอย่างเต็มประสิทธิภาพแลทำการผลิตชิ้นงานต่อเนื่องและคืบหน้าตามแผน รวมถึงกับการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดูแลการทำงานทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่บนเครื่องจักรที่ได้รับมอบหมาย
 • ตอบสนองต่อคำขอใหม่ที่มาจากหัวหน้างาน
 • จัดส่งชิ้นงานที่ได้จากการผลิตให้ตรงตามมาตรฐาน และแบบกำหนดชิ้นงาน และตรงตามรูปลักษณ์ที่กำหนดไว้ของชิ้นงานนั้นๆ

ความรับผิดชอบที่สำคัญ

 • ทำงานร่วมกับหัวหน้างานและสมาชิกในทีม
 • ทำทุกกระบวนการเพื่อการผลิตชิ้นงาน และทำให้ชิ้นงานที่ผลิตจะถูกจัดส่งตรงเวลา ด้วยมาตรฐานคุณภาพสูงสุดและจากการใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุด
 • ผลิตให้ตรงตามเป้าหมายรายวัน เป้าหมายรายสัปดาห์ ลดต้นทุนหากเป็นไปได้ และดำเนินตามแนวการปฏิบัติในการทำงานที่ดีที่สุด
 • ประชุมอัพเดทและหารือกับหน่วยงานอื่นๆ
 • ทำตามกระบวนการทำงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกสิ่งเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิตดำเนินไปตรงตามกำหนดวิธีการผลิตทั้งหมด ตรงตามเป้าหมายของเวลา STD และเข้าใจในข้อจำกัด ของกระบวนการ ฯลฯ เพื่อจัดตำแหน่งและรักษามาตรฐานระดับสูงของการดำเนินการผลิต
 • ทำการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และกฎการทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น กฎหมายแรงงาน จรรยาบรรณของแพนดอร่า จรรยาบรรณของดิสนีย์ RJC, BOI ฯลฯ ตลอดเวลา ปรึกษากับฝ่ายทรัพยากรบุคคลตามความเหมาะสม
 • ดูแลให้ทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและดูแลอย่างดีภายในพื้นที่รับผิดชอบ
 • ดูแลสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยในการผลิตตลอดเวลา
   

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีพื้นฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ในอุตสาหกรรมานฉีดพลาสติก หรือ อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือ ออโตเมชั่นต่างๆ หรือ ซีเอ็นซี เลเซอร์คัท
 • มีพื้นฐานด้าน 3D printing ต่างๆ จะพิจารณาพิเศษ
 • เคยผ่านงานควบคุมเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
 • มีพื้นฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเครื่อง press machine หรือ เครื่องฉีดพลาสติก หรือ เครื่อง CNC หรือ เครื่อง Laser cutting หรือ 3D printing อย่างใดก็ได้
 • สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ตามที่ทางบริษัทกำหนด
 • สามารถเรียนรู้การควบคุมคุณภาพตามที่ทางบริษัทกำหนด