Supervisor, Production (FE2)

City:  Lamphun
Country/Region:  TH
Application Deadline:  Until Hire
 • ผลักดัน KPI ในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงาน และโครงการต่าง สามารถส่งมอบได้ทันตามเวลาด้วยคุณภาพมาตรฐานและต้นทุนที่ต่ำDrive Key Performance Indicators of the responsible area to ensure that products/ projects are delivered on time with the highest quality standard and lowest possible cost.
 • ตรวจติดตามกิจกรรมของฝ่ายผลิต รายวัน/ รายสัปดาห์/ รายเดือน ให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วยต้นทุนที่ต่ำ และทำให้มั่นใจว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดMonitor production activities toward daily/ weekly/ monthly targets, minimizing costs where possible and ensure the best working practices.
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานรายวันในพื้นที่การทำงานโดยสามารถอธิบายถึงสถานการณ์และวิธีการแก้ไขปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีDaily shop floor presence to clearly visualize the progress and problem of Production situation and quickly adapt in an ever changing.
 • ควบคุมการดำเนินการผลิตที่สอดคล้องตามวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้ในระบบของแพนดอร่า  เพื่อบรรลุเป้าหมายของฝ่ายและองค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรภายในแผนกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด Control execution as plan by follow of procedure and WI that register in Pandora system to achieve the target of section/department and including of resourcing management to be effectiveness.
 • เป็นผู้นำ/มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ได้ชัดเจน มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาแบบทันท่วงที ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งหาแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตLeading analysis of concern issue and create short term action that flexible and efficient. To finding the long term action to prevent the repeat issue.
 • รายงานการประชุมการผลิตประจำวันโดยนำเสนอยอดการผลิตเปรียบเทียบกับแผนการผลิต และมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพ (เช่น Fast response และ Defect resolution) โดยตอบสนองอย่างยิ่งต่อปัญหาคุณภาพ การดำเนินการแก้ไขและป้องกัน สามารถบอกถึงปัญหา แนวทาง และวิธีการตรวจติดตามเพื่อให้มั่นใจได้ว่ายอดการผลิตเป็นไปตามแผนการผลิตทั้งกะกลางวันและกะกลางคืนReport Production Manager in daily production meeting to discuss the numbers achieved compared to target, participate in quality improvement activity (i.e. Fast response and Defect resolution) highly response to issues & concern with corrective action, preventive action, do some analysis on the spot, and follow up to re-assure the execution is accomplished as plan for both day shift and night shift.
 • ควบคุมให้ทีมปฏิบัติตาม WI และ Routing ให้สอดคล้องตามแผนการผลิตและมาตรฐานการผลิตEnsure manufacturing processes such as WI and Routing to align with production plan and procedures to maintain high standards of manufacturing operations.
 • มีส่วนร่วมรับผิดชอบใน D-Phase ส่งผ่านความรู้ใหม่จาก Preproduction สู่ฝ่ายผลิต ดำเนินการตรวจยืนยันความถูกต้องของกระบวนการ เช่น Routing, STD time และเงื่อนไขของกระบวนการผลิตต่าง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนผลิต มีความถูกต้อง ตรงกัน รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ในการรักษามาตรฐานการผลิตในระดับสูงD-phase response and transfer new knowledges from Preproduction to mass production phase. Do process Validations to ensure manufacturing processes such as Routing, STD time, process constraints, etc. to align with production plan and procedures to maintain high standards of manufacturing operations
 • เสริมสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานและให้คำปรึกษากับทีมเพื่อให้การปฏิบัติงานและมีทัศนคติที่ดีEncourage employees by inspiring, motivating, and mentoring them toward best-in-class practice to develop their competencies and attitude.
 • เป็นแบบอย่างที่ดีและให้คำปรึกษากับทีมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและมีทัศนคติที่ดีAble to be role model and mentoring team toward best-in-class practice to develop their competencies and attitude.
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายการผลิตExecute assignment and project as assigned by Manager.
 • รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัทในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนEnsure all company’s asset are properly maintained and well looked after within responsible area.
 • ควบคุมดูแลพื้นที่การทำงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่าง เช่น กฎหมายแรงงาน จรรยาบรรณและจริยธรรมของแพนดอร่ารวมถึงDisney RJC BOI และอื่น เป็นต้นโดยสามารถปรึกษากับแผนกฝ่ายบุคคลได้ตามความเหมาะสมEnsure compliance to all related law, regulations and work rules i.e. labor law, Pandora code of conduct, Disney code of conduct, RJC, BOI, etc. at all time. Consults with Human Resources Department as appropriate.
 • บังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยและกฎหมายสิ่งแวดล้อมของบริษัทตลอดเวลาEnforce environment, health and Safety in manufacturing at all time.