Share this Job

Team Member, Warehouse Controller

City:  Bangkok
Country/Region:  TH
Application Deadline:  Until hired

Ref. 10893

ลักษณะงาน

ส่วนงาน Receiving

 • รับใบแจ้งหนี้และทำรับ PO ในระบบ AX2012 เพื่อรับและส่งคืนวัสดุให้ถูกต้องและทันเวลา
 • ส่งคืนวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานกลับไปยังซัพพลายเออร์อย่างถูกต้องและทันเวลา
 • การจัดการวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานให้ถูกจัดเก็บอย่างถูกต้องจนกว่าจะส่งคืนให้กับซัพพลายเออร์
 • นับสินค้าคงคลังตามแผน

ส่วนงาน Admin

 • ถ่ายทอดข้อมูลจากบริษัทไปยังพนักงานในแผนกคลังสินค้าหลัก
 • ดูแลการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จัดทำเอกสาร CER และควบคุมค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 • บันทึกคำขอวันหยุดของพนักงาน, OT และ ข้อมูลต่างๆของพนักงานผ่าน HRMS
 • จัดการคำขอค่าใช้จ่ายพนักงาน
 • อัพเดทรายการสินทรัพย์ถาวรของแผนกคลังสินค้าหลัก


คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีในการบริหารงานประสานงานหรือสนับสนุนทั่วไป
 • หากมีประสบการณ์จากการบริหารคลังสินค้าจะได้เปรียบ
 • มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ทักษะพื้นฐานในเครื่องมือ MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • ความรู้พื้นฐานใน AX2012
 • ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับการสื่อสาร