Share this Job

Team Member, Testing Front End

City:  Bangkok
Country/Region:  TH
Application Deadline:  30 September 2022

Ref. 10226

ลักษณะงาน

 • ผลิตชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับชา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าส่งมอบงานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • จัดเตรียม/ตรวจสอบอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และไม่เกิดอันตรายกับผู้ใช้งาน
 • ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานก่อนดำเนินการส่งมอบไปยังหน่วยงานต่อไป
 • ทำงานร่วมกับหัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงานในแผนกในการคิดค้นวิธีการปรับปรุงการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีขึ้น หรือเป็นไปตามเป้าหมายของแผนก
 • ผลิตชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ และสามารถส่งมอบได้ตามที่กำหนด

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • ไม่มีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปในสายงานการผลิต หรือสายงานผลิตเครื่องประดับและอัญมณี
 • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่องประดับและอัญมณี
 • มีทักษะการผลิตเครื่องประดับและอัญมณี
 • ทักษะการเรียนรู้
 • การทำงานเป็นทีม
 • มีความละเอียด รอบคอบ