Team Member, IQC Raw Material & Outsource

City:  Bangkok
Country/Region:  TH
Application Deadline:  Until Hire

รายละเอียดเกี่ยวกับงาน

 • ตรวจคัดแยกคุณภาพ นับจำนวน และแยกใส่บรรจุภัณฑ์ สำหรับวัตถุดิบ และ เครื่องประดับที่รับจาก Supplier ให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงาน และเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
 • บันทึกผลการตรวจสอบ และสรุปปัญหาคุณภาพที่ตรวจเจอ
 • แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบสิ่งที่ผิดปกติที่ไม่เป็นไปตามตามมาตรฐานกำหนด เพื่อทวนสอบ และแจ้งปัญหาให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการแก้ไข และป้องกัน
 • ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ทำการจดบันทึก และแจ้งให้หัวหน้างานเพื่อทราบในกรณีที่ตรวจพบปัญหา เพื่อทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
 • เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน ตามแผนงานที่วางไว้
 • สนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นๆ และ supplier ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการเรื่อง 5ส ของแผนก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • สามารถปรับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ประสบการณ์ 0-1 ปีในด้านกระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณี)
 • ทักษะในการตรวจคุณภาพเครื่องประดับ
 • ทักษะการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพ
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะเรียนรู้ และทำงานใต้ภาวะกดดันได้
 • มีความเข้าเกี่ยวกับข้อกำหนดทางเทคนิค การอ่านค่ามาตรฐาน และการดูแบบ (พิจารณาพิเศษ)
 • ความเข้าใจเทคนิคในการตรวจสอบวัตถุดิบต่างๆ และเครื่องประดับ เป็นต้น (พิจารณาพิเศษ)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ และทำงานล่วงเวลาได้