Team Member, IQC Outsource

City:  Bangkok
Country/Region:  TH
Application Deadline:  Until Hire

16913 / Report to Norawit Iadrit, Supervisor, IQC Raw Material & Outsource

วัตถุประสงค์หลัก

 • เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามมารตฐาน สำหรับนำไปผลิต
 • เพื่อให้ส่งออกวัตถุดิบได้ทันต่อการผลิต
 • เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

หน้าที่หลัก

 • การใช้เครื่องมือวัดอย่างถูกต้อง
 • สามารถใช้ Program MicroSoft Office เช่น Word ,Excel ได้ 
 • ต้องรู้จักมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพอย่างถูกต้อง
 • ตรวจชิ้นงานตามรายละเอียดวิธีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพที่ระบุและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่กำหนดให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผน
 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัดตามคู่มือการใช้งานที่เกี่ยวข้อง
 • แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบสิ่งที่ผิดปกติที่ไม่เป็นไปตามตามมาตรฐานกำหนด
 • รักษาความสะอาดในที่ทำงานให้อยู่ในสภาพที่สะอาดอยู่เสมอ
 • ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า
 • ดำเนินงานตามคำสั้งผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์, จิวเวอร์รี่, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบคุณภาพหรือหน่วยงานประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป