Loading...
 
Share this Job

Team Member, IQC Outsource

City:  Bangkok
Country/Region:  TH
Application Deadline:  31 May 2022

Ref. 6479

ลักษณะงานและหน้าที่

[วัตถุประสงค์หลัก]

 • เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามมารตฐาน สำหรับนำไปผลิต
 • เพื่อให้ส่งออกวัตถุดิบได้ทันต่อการผลิต
 • เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

[หน้าที่หลัก]

 • การใช้เครื่องมือวัดอย่างถูกต้อง
 • ต้องรู้จักมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพอย่างถูกต้อง
 • ตรวจชิ้นงานตามรายละเอียดวิธีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพที่ระบุและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่กำหนดให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผน
 • ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัดตามคู่มือการใช้งานที่เกี่ยวข้อง
 • แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบสิ่งที่ผิดปกติที่ไม่เป็นไปตามตามมาตรฐานกำหนด
 • รักษาความสะอาดในที่ทำงานให้อยู่ในสภาพที่สะอาดอยู่เสมอ
 • ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า
 • ดำเนินงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา