Team Member, IQC Gemstones

City:  Bangkok
Country/Region:  TH
Application Deadline:  Until Hire

Req. 17858

ลักษณะงาน

 • เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน สำหรับนำไปผลิต
 • เพื่อให้ส่งออกวัตถุดิบได้ทันต่อการผลิต
 • เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 • ตรวจคัดแยกคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงาน และเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
 • นับจำนวน ชั่งน้ำหนัก และใส่ถุงงานที่รับมา เพื่อรอส่งเข้าสโตร์
 • แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบสิ่งที่ผิดปกติที่ไม่เป็นไปตามตามมาตรฐานกำหนด
 • รักษาความสะอาดในที่ทำงานให้อยู่ในสภาพที่สะอาดอยู่เสมอ
 • ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า
 • ลงบันทึกสรุปการทำงานของตนเองทุกวัน


คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่าในสาขาวิทยาศาสตร์, จิวเวอร์รี่, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบคุณภาพหรือหน่วยงานประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สายตาไม่สั้น ไม่ยาว ไม่บอดสี
 • มีความกระตือรือร้นต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • ทำงานในสภาวะกดดันได้
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้