Share this Job

Team Member, IQC Gemstones

City:  Bangkok
Country/Region:  TH
Application Deadline:  Until hired

Req. 11294

ลักษณะงาน

 • เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน สำหรับนำไปผลิต

 • เพื่อให้ส่งออกวัตถุดิบได้ทันต่อการผลิต

 • เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

 • ตรวจคัดแยกคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงาน และเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

 • นับจำนวน ชั่งน้ำหนัก และใส่ถุงงานที่รับมา เพื่อรอส่งเข้าสโตร์

 • แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบสิ่งที่ผิดปกติที่ไม่เป็นไปตามตามมาตรฐานกำหนด

 • รักษาความสะอาดในที่ทำงานให้อยู่ในสภาพที่สะอาดอยู่เสมอ

 • ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า

 • ลงบันทึกสรุปการทำงานของตนเองทุกวัน

 

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า ด้านการจัดการ, จิวเวอรรี่ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการเกี่ยวกับข้อมูล, การวางแผน, การตรวจสอบคุณภาพหรือหน่วยงานประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

 • การวางแผนและติดตามแผนได้เป็นอย่างดี

 • มีความรู้เกี่ยวกับประเภทอัญมณี และการประเมินคุณภาพอัญมณี

 • สามารถใช้ Computer เช่น E-mail, โปรแกรม Microsoft Office, AX ได้เป็นอย่างดี

 • มีทักษะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ/เสียสละ และมีความกระตือรือร้นต่องานที่ได้รับมอบหมาย

 • ทำงานในสภาวะกดดันได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

 • สายตาไม่สั้น ไม่ยาว ไม่บอดสี