Staff, Supplier Quality Control

City:  Bangkok
Country/Region:  TH
Application Deadline:  Until hire

รายละเอียดงาน (ตำแหน่งงานสัญญาจ้าง 6 เดือน)

•    ตรวจคัดแยกคุณภาพ นับจำนวน และแยกใส่บรรจุภัณฑ์ สำหรับวัตถุดิบ และ เครื่องประดับที่รับจาก Supplier ให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงาน และเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 
•    บันทึกผลการตรวจสอบ และสรุปปัญหาคุณภาพที่ตรวจเจอ
•    แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาเมื่อพบสิ่งที่ผิดปกติที่ไม่เป็นไปตามตามมาตรฐานกำหนด เพื่อทวนสอบ และแจ้งปัญหาให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการแก้ไข และป้องกัน
•    ตรวจเช็คความพร้อมของเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องใช้งาน ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ทำการจดบันทึก และแจ้งให้หัวหน้างานเพื่อทราบในกรณีที่ตรวจพบปัญหา เพื่อทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
•    เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน ตามแผนงานที่วางไว้
•    สนับสนุนงานของหน่วยงานอื่นๆ และ supplier ตามที่ได้รับมอบหมาย
•    มีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการเรื่อง 5ส ของแผนก
•    ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
•    สามารถปรับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

•    ทักษะในการตรวจคุณภาพเครื่องประดับ
•    ทักษะการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพ เช่น เวอร์เนีย เป็นต้น
•    ทักษะการทำงานเป็นทีม
•    มีความเข้าเกี่ยวกับข้อกำหนดทางเทคนิค การอ่านค่ามาตรฐาน และการดูแบบ
•    มีความเข้าใจเทคนิคในการตรวจสอบวัตถุดิบต่างๆ และเครื่องประดับ เป็นต้น
•    สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
•    มีพฤติกรรมที่ต้องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
•    สามารถทำงานล่วงเวลาในวันทำงาน และวันหยุดได้
•    ประสบการณ์ 0-1 ปีในด้านกระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์อุตสาหกรรมอคเรื่องประดับอัญมณี)

•    ม.6  ขึ้นไป หรือ เทียบเท่า