Share this Job

Staff, Sample Development Operation Data Tracking

City:  Bangkok
Country/Region:  TH
Application Deadline:  30 June 2022

Ref. 7193

ลักษณะงาน

 • ติดตามข้อมูลทั้งในส่วนขาเข้าและส่งออกของแผนก ในระบบฐานข้อมูลของแผนก
 • ประสานงานกับส่วนงานภายใน ในแต่ละขั้นตอนการผลิตเพื่อส่งมอบงานที่ต้องทำการผลิตตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงท้ายกระบวนการผลิต
 • ติดตามงานที่มีในระบบ ให้สามารถส่งมอบชิ้นงานให้ทันตามกำหนด
 • ตรวจสอบจำนวนและสถานะของวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิตชิ้นงานตัวอย่าง และทำการสั่งซื้อหรือร้องขอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตชิ้นงานตัวอย่างสามารถทำการผลิตได้อย่างราบรื่น
 • สรุปข้อมูลทั้งในส่วนขาเข้าและขอออกของแผนก และรายงานต่อผู้จัดการ หรือหัวหน้าแผนก
 • สนับสนุนทุกกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และผู้จัดการเพื่อให้ผลลัพธ์ของทีมงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ถึงระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาบริหารธุรกิจ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นใกล้เคียง
 • ยินดีพิจารณาผู้ที่จบใหม่ และ
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในการติดต่อประสานงานกับภายในแผนกและภายนอกแผนก หรือ
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในการเป็นผู้ช่วยวิศวกร, ผู้ช่วยหัวหน้างาน หรือผู้ช่วยผู้บริหาร หรือ
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำโครงการหรือกิจกรรมต่างๆในองค์กร
 • หากมีประสบการณ์ หรือทักษะในการสร้างระบบฐานข้อมูล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (Microsoft access, Power BI,…, etc.)
 • สามารถประสานงานและติดต่อสื่อสารภายในแผนก และแผนกที่เกี่ยวข้องในการติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย กับพื้นที่หน้างาน
 • สามารถใช้ Microsoft office ได้อย่างชำนาญหรือ ระดับสูง
 • สามารถสร้างรายงานหรือข้อมูลจำเป็นใช้ในการนำเสนองาน
 • สามารถสรุปรายงานหรือนำเสนอข้อมูลให้กับหัวหน้างานหรือผู้จัดการแผนก รวมถึงแผนกที่เกี่ยวข้อง