Share this Job

Staff, Pre-Cutting (ช่างฮั้ว)

City:  Bangkok
Country/Region:  TH
Application Deadline:  30 September 2022

Ref. 6654

 

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • ทำงานช่างฮั้วไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือ ทำงานช่างฝังมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีทักษะฮั้วแม่พิมพ์ ปั่นไข่ปลา ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด และให้ได้ตามแผนการผลิตที่วางไว้
  • สามารถตรวจสอบแม่พิมพ์ตามมาตรฐาน มีความสมบูรณ์และถูกต้องตรงตาม BOM
  • มีความเอาใจใส่ แจ้งปัญหาที่พบกับหัวหน้างานเพื่อหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน
  • สนับสนุนหัวหน้างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
  • มีทักษะดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน
  • มีทักษะฮั้วงานแม่พิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจลักษณะงานฝังในขบวนการผลิตในแพนดอร่า