Staff, PM Operation Data Tracking

City:  Bangkok
Country/Region:  TH
Application Deadline:  Until Hire

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน:

ควบคุมจังหวะการผลิต ในแต่ละกระบวนการผลิตในส่วนของ การผลิต product master ให้ทันต่อแผนการส่งมอบ Product master

- ทำให้มั่นใจว่าข้อมูลขาเข้าและขาออก ของทีม PM development ถูกต้องและแม่นยำ

- ทำให้มั่นใจว่าทุกทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิต product master นั้นพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ขอบเขตความรับผิดชอบหลัก:

 

ติดตามสถานะการณ์, สืบค้นและบันทึกข้อมูล ทั้งขาเข้าและขาออกที่จำเป็นในการผลิต Product master

- จัดเตรียม และส่งมอบทรัพยากรที่จำเป็นและสำคัญต่อการผลิต product master ให้พร้อมต่อการผลิต Product master เสมอ

- จัดเตรียมรายงานรายวัน และรายสัปดาห์ ในการบริหารงานการผลิต product master และรายงาน รายงานดังกล่าวให้กับหัวหน้างานและรองหัวหน้างาน 

- จัดตรียมรายงานที่สำคัญต่อการวิเคราะห์ข้อมูล ในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต Product master

ความสามารถส่วนบุคคล:

 

- บริหารจัดการ ส่วนงานการผลิต ในการสร้างทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

- ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาแนวทางการทำงานใหม่

- ทักษะการแก้ไขปัญหา

- นำเสนอรายงาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย

 

- สื่อสารและประสานงานกับเพื่อนร่วมงาน, พนักงาน, หัวหน้างาน และที่งานต่างแผนก อย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน