Staff, FG Inspector

City:  Bangkok
Country/Region:  TH
Application Deadline:  Until Hire

วัตถุประสงค์หลัก

 

 • เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามมารตฐาน
 • เพื่อให้ส่งออกชิ้นงาน (FG) ได้ทันต่อแผน

หน้าที่หลัก

 • คึย์ข้อมูลที่ลงบันทึกในแบบฟอร์มการตรวจคุณภาพงานสำเร็จรูปลงในระบบให้ถูกต้อง
 • ชั่งน้ำหนักของชิ้นงานในแต่ละสัปดาห์ ให้ครบทุก Item
 • จัดเตรียมหรือวางแผนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในแผนก ให้ทันต่อการใช้งาน
 • ยกและเคลื่อนย้ายของสำหรับการนำเข้าและส่งออกงาน
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบชิ้นงานให้มีคุณภาพและถูกต้องเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันเวลาตามที่กำหนด
 • สรุปปัญหาคุณภาพชิ้นงานที่เกิดขึ้นรายวันพร้อมแยกงานดีและงานเสีย
 • แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นหรือพบปัญหาสิ่งผิดปกติที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดในระหว่างการตรวจสอบชิ้นงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 • ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด
 • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • สามารถยกของหนักได้
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์, จิวเวอร์รี่, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบคุณภาพหรือหน่วยงานประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป