Staff, 3D Printing (Back End)

City:  Bangkok
Country/Region:  TH
Application Deadline:  Until hire
 • แต่งเรซิ่น และยืนยันการตรวจสอบคุณภาพอ้างอิงไฟล์ Stl
 • ตัด ขัด ซ่อม หลากหลายวัสดุ เช่น เรซิ่น เงิน ทอง ฯลฯ
 • ออกแบบวิธีการตัดโมลล์ ให้สามารถฉีดเทียนได้อย่างรวดเร็ว ง่ายและมีคุณภาพ
 • แก้ไขปัญหาการตัดโมลล์ และค้นหาเทคนิคใหม่ๆเพื่อให้สามารถฉีดเทียนได้อย่างมีคุณภาพ
 • ตรวจสอบคุณภาดของโมลล์ก่อนส่งมอบให้กระบวนการฉีดเทียน
 • ปรับตั้งเครื่องฉีดเทียนให้สามารถฉีดเทียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ควบคุมคุณภาพของชิ้นงานเทียน วัดชิ้นงานเทียนให้ได้ค่าที่กำหนด รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการฉีดเทียน
 • แต่ง ซ่อมเทียน ให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ออกแบบวิธีการฉีดเทียนให้สามารถฉีดเทียนได้ไว ง่ายและมีคุณภาพ
 • ติดต้นเทียนเพื่อส่งไปกระบวนการหล่อ รวมถึงการเตรียมต้นเทียน เช่น ชั่งน้ำหนัก ระบุวัสดุและเงื่อนไขการหล่อ (ถ้าต้องการ)
 • วิเคราะห์ปัญหาและติดตาม เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคต
 • ตรวจสอบเครื่องจักรรายวันให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาและติดตามแผนการซ่อมบำรุง
 • จัดการและควบคุมวัสดุ เครื่องมือคงคลังเพื่อให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบคุณภาพ วัดและบันทึกขนาด 3D cast
 • สรุป รวบรวมข้อมูลและบันทึกกระบวนการ 3D cast เพื่อใช้ในการกำหนดมาตรฐานการพิมพ์
 • ประสานงานกับทีม Prototype เพื่อแก้ไขปัญหาการพิมพ์ 3 มิติ และรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปปัญหา ปรับปรุงประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนนโยบายของบริษัท
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนก 3D printing

 

ระดับการศึกษา : วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

ประสบการณ์ทำงาน : มีประสบการ์ด้านการแต่งเรซิ่น, ตัดโมลล์, ฉีดเทียน, ติดต้น หรือเกี่ยวข้องกับจิวเวลรี่