Share this Job

Specialist, DFM Engineer (BB)

City:  Bangkok
Country/Region:  TH
Application Deadline:  30 June 2022

Ref. 7360

ลักษณะงาน;

 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายผลิตและแผนกที่เกี่ยวข้องในการทำงานทดลองตั้งแต่ต้นกระบวนการจนผลิตเป็นชิ้นงานสำเร็จ
 • ควบคุมและติดตามงานทดลองเพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลา ข้อกำหนดและเป้าหมายที่วางไว้
 • จัดทำรายงานผลการทดลองเพื่อวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • จัดเตรียม Workshop ในการถ่ายทอดความรู้ทางเทคนิคให้กับทีมเทสและฝ่ายผลิต
 • รับผิดชอบการทดลองงานใหม่ stamping

 

คุณสมบัติ;

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปด้านวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-4 ปีในสายงานกระบวนการผลิต, การปรับปรุง หรือพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องประดับและอัญมณี
 • มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการผลิตเครื่องประดับและอัญมณี
 • ความรู้เกี่ยวกับประเภท และสินค้าของเครื่องประดับและอัญมณี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรม AX ฯลฯ
 • มีทักษะการติดตามงาน, ติดต่อประสานงาน และการสื่อสาร
 • การทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มุ่งมั่นและกระฉับกระเฉงในการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้น การทำงานในเชิงรุก และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ