แชร์ตำแหน่งงานนี้

Officer, General Facilities (BB)

วันที่: 26 ม.ค. 2566

ตำแหน่งที่ตั้ง: Bangkok, Praves, TH

บริษัท: Pandora

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน

  • กำกับดูแล ตรวจสอบ การให้บริการ Locker วันต่อวัน ให้เพียงพอ ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ขอบเขตความรับผิดชอบหลัก

  • ยกระดับมาตรฐานการให้บริการงาน Locker เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่ส่วนกลาง
  • ติดต่อประสานงานและการให้บริการกะเช้าและกะดึกเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พนักงาน (Locker, รับเรื่องประสานงานทั่วไป เป็นต้น)
  • ตรวจสอบการขาด ลา มาสาย ของแม่บ้านแต่ละบริษัท ลงข้อมูลเบิกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภคของแต่ละโซนทุกวัน ส่งเมลผู้รับเหมาเข้าพื้นที่และตอบกลับเมลที่เกี่ยวข้องกับแผนก เช็คสต็อกทุกสิ้นเดือนเพื่อทำการสั่งซื้อของเดือนถัดไป ลงข้อมูลสั่งซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค จัดเก็บเอกสารรายวัน-รายเดือน  ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาข้างนอกและคนในบริษัท
  • ประสานงานกับหน่วยงาน Security สำหรับการเบิกของจากโสตร์
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน