Officer, Enamel mixing

เมือง:  Bangkok
ประเทศ/ภูมิภาค:  TH
กำหนดการรับสมัคร:  Until Hire

สนับสนุนสีเพื่อการผลิตให้ฝ่ายผลิต และ ทักษะด้านการลงสีและ เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนงานในการพัฒนาสูตรสี

เตรียมแม่สีและตรวจเช็คสต๊อกสีและรับเบิกวัสตุอุกรณืที่ใช้สนับสนุนการผลิตจากทาง สโตร์ฝ่ายผลิต

ปฏิบัติงานให้ตรงตามกำหนดการส่งสินค้า

ส่งสีตรวจกับหน่วยงานควบคุมคุณภาพเพื่อควบคุมเฉดสีให้ตรงตามมาตรฐานก่อนส่งมอ

บรรจุสีและลงบันทึก ล็อตการผลิตและส่งมอบให้กับคลังของฝ่ายผลิต

แจ้งปัญหากับทางหัวหน้างานเมื่อพบปัญหาในการผลิต

ทำงานตามคำแนะนำของหัวหน้าในการผลิต

5ส รักษาความสะอาดบริเวณที่ใช้ในการผลิตสี