Officer, Die Fabrication

City:  Bangkok
Country/Region:  TH
Application Deadline:  30 October 2023

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 

 • ผลิตชิ้นส่วนด้วยโปรแกรม CAM ร่วมกับเครื่องจักร CNC/EDM/WEDM (Wire-Cut)
 • ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Stamping Die)
 • ทำการออกแบบด้วยโปรแกรม CAD
 • สร้างชุดจำลองเพื่อพิสูจน์แนวคิดการออกแบบ สำหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Stamping Die) สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ควบคุมต้นทุนในการผลิตให้เหมาะสมกับการผลิต แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Stamping Die)
 • พัฒนา แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Stamping Die) ให้สามารถผลิตงานได้ตรงตามคุณภาพที่กำหนด
 • พัฒนากระบวนการและนวัตกรรม แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Stamping Die) สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ส่งมอบความสำเร็จ แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Stamping Die) โดยส่งมอบเอกสารตามระบบ และการฝึกอบรมให้กับ Pre-production / Production
 • ส่งมอบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Stamping Die) สามารถบ่งชี้การแก้ไข การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ได้ตามข้อกำหนดการส่งมอบ

คุณสมบัติ
 

 •  วุฒิ ปวช ปวศ หรือปริญญาตรี
 •   มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการผลิต แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Stamping Die)
 •   มีความเชี่ยวชาญด้านแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (Stamping Die) และมีความรู้ในอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์
 •   มีความเชี่ยวชาญในการผลิตโดยใช้เครื่องจักร (เครื่อง CNC, งานกัด, เครื่องกลึง, EDM, WEDM (Wire-Cut) ฯลฯ)
 •   มีประสบการณ์ในการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (Auto-cad, Top Solid, SolidWorks, ZW3D, ฯลฯ )
 •   มีประสบการณ์ทางด้านการใช้โปรแกรม CAM (Solid CAM, Solid works CAM, ZW CAM)
 •   มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม และสามารถทำงานร่วมกับทีมต่างหน่วยงาน
 •   มีประสบการณ์ในระบบลีน KAIZEN  มีความคิดสร้างสรรค์
 •   มีทักษะความเป็นผู้นำสามารถสื่อสารได้ดี