Group Leader, Production

City:  Bangkok
Country/Region:  TH
Application Deadline:  Until Hire

Group Leader Job Description หน้าที่สำหรับตำแหน่งกรุ้ปหลีดเดอร์

 

1. Align to pandora current GL job หน้าที่สำหรับตำแหน่งกรุ้ปหลีดเดอร์ของแพนดอร่า

-    ผลักดัน KPI ในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงาน และโครงการต่าง ๆ สามารถส่งมอบได้ทันตามเวลาด้วยคุณภาพมาตรฐานและต้นทุนที่ต่ำ
Drive Key Performance Indicators of the responsible area to ensure that products/ projects are delivered on time with the highest quality standard and lowest possible cost.
-    ดำเนินการผลิตที่สอดคล้องตามวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้ในระบบของแพนดอร่าเพื่อบรรลุเป้าหมายของฝ่ายและองค์กร  Execution as plan by follow of procedure and WI that register in Pandora system to achieve the target of section/department.
-    มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ชัดเจน มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาแบบทันท่วงที ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งหาแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต
Analysis of concern issue and create short term action that flexible and efficient. To finding the long term action to prevent the repeat issue.
-    ตรวจติดตามกิจกรรมของฝ่ายผลิต รายวัน/ รายสัปดาห์/ รายเดือน ให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วยต้นทุนที่ต่ำ และทำให้มั่นใจว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
Monitor production activities toward daily/ weekly/ monthly targets, minimizing costs where possible and ensure the best working practices.
-    ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานรายวันในพื้นที่การทำงานโดยสามารถอธิบายถึงสถานการณ์ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และแจ้งหัวหน้างานได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
Daily shop floor presence to clearly visualize the progress and problem of Production situation and quickly report Supervisor in an ever changing.
-    รายงานการประชุมการผลิตประจำวันในส่วนงานที่รับผิดชอบ โดยนำเสนอยอดการผลิตเปรียบเทียบกับแผนการผลิตและสามารถบอกถึงปัญหา แนวทาง และวิธีการตรวจติดตามเพื่อให้มั่นใจได้ว่ายอดการผลิตเป็นไปตามแผนการผลิตในกะที่ตนเองรับผิดชอบ
Report daily production output in responsible areas to discuss the numbers achieved compared to target, do some analysis on the spot, and follow up to re-assure the execution is accomplished as plan.
-    ควบคุมให้ทีมปฏิบัติตาม WI และ Routing ให้สอดคล้องตามแผนการผลิตและมาตรฐานการผลิต
Ensure manufacturing processes such as WI and Routing to align with production plan and procedures to maintain high standards of manufacturing operations.
-    นำเสนอความคิดและคำแนะนำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
Able to share ideas, recommend solutions and to support continuous improvement activities.
-    เป็นแบบอย่างที่ดีและให้คำปรึกษากับทีมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและมีทัศนคติที่ดี
Able to be role model and mentoring team toward best-in-class practice to develop their competencies and attitude.
-    ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานหรือผู้จัดการฝ่ายการผลิต
Execute assignment and project as assigned by Supervisor or Manager.  
-    รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัทในพื้นที่ความรับผิดชอบของตน
Ensure all company’s asset are properly maintained and well looked after within responsible area.
-    ควบคุมดูแลพื้นที่การทำงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ เช่น กฎหมายแรงงาน จรรยาบรรณและจริยธรรมของแพนดอร่ารวมถึงDisney RJC BOIและอื่น ๆ เป็นต้นโดยสามารถปรึกษากับแผนกฝ่ายบุคคลได้ตามความเหมาะสม
Ensure compliance to all related law, regulations and work rules i.e. labor law, Pandora code of conduct, Disney code of conduct, RJC, BOI, etc. at all time. Consults with Human Resources Department as appropriate.
-    บังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยและกฎหมายสิ่งแวดล้อมของบริษัทตลอดเวลา
Enforce environment, health and Safety in manufacturing at all time.

 

Extra Requirment ความต้องการเพิ่มเติม

2. Have knowledge and able to train and implement autonomous maintenance on wax setting and wax printing machine. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมดของภาคการผลิตเพื่อเข้าสู่ระดับใหม่ เป้าหมายคือการป้องกันการสูญเสียใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร

Understand AM steps and able to apply in production area. การบำรุงรักษาด้วยตนเองในสายการผลิต

- Also lead and train operators to understand and implement in each) activities  เป็นผู้นำและฝึกฝนให้ทีมงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปบำรุงรักษาด้วยตนเองในสายการผลิต

 

3.Apply Data Analysis/ Project Improvement การวิเคราะห์ข้อมูล

Able to lead or support project improvement machine. หลีดและซัพพอร์ตการปรับปรุงเครื่องจักร

- Able to use data analysis application to analyze data (Minitab, Excel advance, Power BI.สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นโดยใช้โปรแกรมมินิแทป เอกเซล พาวเวอร์บีไอ

 
* External Job Description Required. <p><b><span style="font-size:20.0px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Group Leader Job Description หน้าที่สำหรับตำแหน่งกรุ้ปหลีดเดอร์</span></span></b></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:20.0px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><b>1. Align to pandora current GL job หน้าที่สำหรับตำแหน่งกรุ้ปหลีดเดอร์ของแพนดอร่า</b></span></span></p> <p><span style="font-size:20.0px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">-&nbsp;&nbsp; &nbsp;ผลักดัน KPI ในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงาน และโครงการต่าง ๆ สามารถส่งมอบได้ทันตามเวลาด้วยคุณภาพมาตรฐานและต้นทุนที่ต่ำ<br /> Drive Key Performance Indicators of the responsible area to ensure that products/ projects are delivered on time with the highest quality standard and lowest possible cost.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;ดำเนินการผลิตที่สอดคล้องตามวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้ในระบบของแพนดอร่าเพื่อบรรลุเป้าหมายของฝ่ายและองค์กร&nbsp;<br /> Execution as plan by follow of procedure and WI that register in Pandora system to achieve the target of section/department.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ชัดเจน มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาแบบทันท่วงที ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งหาแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต<br /> Analysis of concern issue and create short term action that flexible and efficient. To finding the long term action to prevent the repeat issue.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;ตรวจติดตามกิจกรรมของฝ่ายผลิต รายวัน/ รายสัปดาห์/ รายเดือน ให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วยต้นทุนที่ต่ำ และทำให้มั่นใจว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด<br /> Monitor production activities toward daily/ weekly/ monthly targets, minimizing costs where possible and ensure the best working practices.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานรายวันในพื้นที่การทำงานโดยสามารถอธิบายถึงสถานการณ์ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และแจ้งหัวหน้างานได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที<br /> Daily shop floor presence to clearly visualize the progress and problem of Production situation and quickly report Supervisor in an ever changing.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;รายงานการประชุมการผลิตประจำวันในส่วนงานที่รับผิดชอบ โดยนำเสนอยอดการผลิตเปรียบเทียบกับแผนการผลิตและสามารถบอกถึงปัญหา แนวทาง และวิธีการตรวจติดตามเพื่อให้มั่นใจได้ว่ายอดการผลิตเป็นไปตามแผนการผลิตในกะที่ตนเองรับผิดชอบ<br /> Report daily production output in responsible areas to discuss the numbers achieved compared to target, do some analysis on the spot, and follow up to re-assure the execution is accomplished as plan.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;ควบคุมให้ทีมปฏิบัติตาม WI และ Routing ให้สอดคล้องตามแผนการผลิตและมาตรฐานการผลิต<br /> Ensure manufacturing processes such as WI and Routing to align with production plan and procedures to maintain high standards of manufacturing operations.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;นำเสนอความคิดและคำแนะนำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง<br /> Able to share ideas, recommend solutions and to support continuous improvement activities.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;เป็นแบบอย่างที่ดีและให้คำปรึกษากับทีมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและมีทัศนคติที่ดี<br /> Able to be role model and mentoring team toward best-in-class practice to develop their competencies and attitude.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานหรือผู้จัดการฝ่ายการผลิต<br /> Execute assignment and project as assigned by Supervisor or Manager. &nbsp;<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัทในพื้นที่ความรับผิดชอบของตน<br /> Ensure all company&rsquo;s asset are properly maintained and well looked after within responsible area.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;ควบคุมดูแลพื้นที่การทำงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ เช่น กฎหมายแรงงาน จรรยาบรรณและจริยธรรมของแพนดอร่ารวมถึงDisney RJC BOIและอื่น ๆ เป็นต้นโดยสามารถปรึกษากับแผนกฝ่ายบุคคลได้ตามความเหมาะสม<br /> Ensure compliance to all related law, regulations and work rules i.e. labor law, Pandora code of conduct, Disney code of conduct, RJC, BOI, etc. at all time. Consults with Human Resources Department as appropriate.<br /> -&nbsp;&nbsp; &nbsp;บังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยและกฎหมายสิ่งแวดล้อมของบริษัทตลอดเวลา<br /> Enforce environment, health and Safety in manufacturing at all time.</span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><b><span style="font-size:20.0px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif">Extra Requirment ความต้องการเพิ่มเติม</span></span></b></p> <p><span style="font-size:20.0px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><b>2. Have knowledge and able to train and implement autonomous maintenance on wax setting and wax printing machine.<span style="color:#000000">&nbsp;<span style="font-size:18px">มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ก</span></span></b></span></span><b><span style="font-size:18px">ารมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมดของภาคการผลิตเพื่อเข้าสู่ระดับใหม่ เป้าหมายคือการป้องกันการสูญเสียใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเครื่องจักร</span></b></p> <p><span style="font-size:20.0px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><b>-&nbsp;</b></span><span><span><span style="color:black">Understand AM steps and able to apply in production area. การบำรุงรักษาด้วยตนเองในสายการผลิต</span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:20.0px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span><span><span style="color:black">- Also lead and train operators to understand and implement in each) activities&nbsp; เป็นผู้นำและฝึกฝนให้ทีมงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปบำรุงรักษาด้วยตนเองในสายการผลิต</span></span></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size:20.0px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span><span><span style="color:black">3.<b style="font-weight:bold">Apply Data Analysis/ Project Improvement การวิเคราะห์ข้อมูล</b></span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:20.0px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span style="color:#000000"><b>-&nbsp;</b></span><span><span><span style="color:black">Able to lead or support project improvement machine. หลีดและซัพพอร์ตการปรับปรุงเครื่องจักร</span></span></span></span></span></p> <p><span style="font-size:20.0px"><span style="font-family:Arial,Helvetica,sans-serif"><span><span><span style="color:black">-&nbsp;</span><span style="color:black">Able to use data analysis application to analyze data (Minitab, Excel advance, Power BI.สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นโดยใช้โปรแกรมมินิแทป เอกเซล พาวเวอร์บีไอ</span></span></span></span></span></p>