Share this Job

Group Leader, Production (BB-FN)

City:  Bangkok
Country/Region:  TH
Application Deadline:  ๊Until Hired

Req. 11349

ลักษณะงาน

 • เพื่อควบคุม ดูแล พนักงานภายใต้บังคับบัญชา ในพื้ืนที่ของตน ให้บรรลุตามเป้าหมายบริษัท และอยู่ภายใต้กฏระเบียบบริษัท
 • ผลักดัน KPI ในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงาน และโครงการต่าง ๆ สามารถส่งมอบได้ทันตามเวลาด้วยคุณภาพมาตรฐานและต้นทุนที่ต่ำ
 • ดำเนินการผลิตที่สอดคล้องตามวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้ในระบบของแพนดอร่าเพื่อบรรลุเป้าหมายของฝ่ายและองค์กร
 • มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ชัดเจน มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาแบบทันท่วงที ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งหาแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต
 • ตรวจติดตามกิจกรรมของฝ่ายผลิต รายวัน/ รายสัปดาห์/ รายเดือน ให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วยต้นทุนที่ต่ำ และทำให้มั่นใจว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานรายวันในพื้นที่การทำงานโดยสามารถอธิบายถึงสถานการณ์ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และแจ้งหัวหน้างานได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
 • รายงานการประชุมการผลิตประจำวันในส่วนงานที่รับผิดชอบ โดยนำเสนอยอดการผลิตเปรียบเทียบกับแผนการผลิตและสามารถบอกถึงปัญหา แนวทาง และวิธีการตรวจติดตามเพื่อให้มั่นใจได้ว่ายอดการผลิตเป็นไปตามแผนการผลิตในกะที่ตนเองรับผิดชอบ
 • ควบคุมให้ทีมปฏิบัติตาม WI และ Routing ให้สอดคล้องตามแผนการผลิตและมาตรฐานการผลิต
 • นำเสนอความคิดและคำแนะนำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • เป็นแบบอย่างที่ดีและให้คำปรึกษากับทีมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและมีทัศนคติที่ดี
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานหรือผู้จัดการฝ่ายการผลิต
 • รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัทในพื้นที่ความรับผิดชอบของตน
 • ควบคุมดูแลพื้นที่การทำงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ เช่น กฎหมายแรงงาน จรรยาบรรณและจริยธรรมของแพนดอร่ารวมถึง Disney, RJC, BOIและอื่น ๆ เป็นต้นโดยสามารถปรึกษากับแผนกฝ่ายบุคคลได้ตามความเหมาะสม
 • บังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยและกฎหมายสิ่งแวดล้อมของบริษัทตลอดเวลา

 

คุณสมบัติที่ต้องการ

 • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตมาไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการเป็นผู้นำ
 • มีทักษะการบริหารจัดการบุคลากร
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับหน้างานเป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทัศนคติที่ดี
 • มีทักษะการใช้ Microsoft Office, Excel ,Word , Power Point