พนักงานฝ่ายผลิตคนพิการ

เมือง:  Bangkok
ประเทศ/ภูมิภาค:  TH
กำหนดการรับสมัคร:  10317

ลักษณะงาน;

 • เพื่อผลิตชิ้นงาน ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และอยู่ภายใต้กฏระเบียบบริษัท
 • ปฏิบัติตามกิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง รายชั่วโมง/รายวัน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ผลิตชิ้นงานให้ได้ตามแผนการผลิตและได้มาตรฐานตามที่กำหนด
 • ปฏิบัติงานโดยตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเสมอ 
 • ปฏิบัติตามWI, Routing ,STD. Time และอื่น ๆเพื่อให้สอดคล้องตามแผนการผลิตและมาตรฐานการผลิต
 • แจ้งปัญหาที่พบกับหัวหน้างานเพื่อหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • รักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัทในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเอง
 • สนับสนุนหัวหน้างานตามหน้าที่ใด ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัยของSafety,ด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายแรงงาน จรรยาบรรณและจริยธรรมของแพนดอร่ารวมถึงDisney ,RJC, BOI,และอื่น ๆ เป็นต้นโดยสามารถปรึกษากับแผนกฝ่ายบุคคลตามความเหมาะสม 

 

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ถือบัตรคนพิการ
 • การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 0-1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับการผลิตเครื่องประดับเล็กน้อย
 • มีความทุ่มเท เสียสละ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทัศนคติดีและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์